مطالعات بر روی مغز در سالهای اخیر نشان داده است كه بخشهای مختلف مغز در طول زندگی تحت تغییرات وسیعی قرار می گیرند.

سالهااست كه میدانیم كه بخشهای مختلف مغز در چند سال ابتدایی زندگی شكل

میگیرند. اما اخیرا مطالعات نشان داده اند كه رشد بسیارزیاد و تغییرات فاحشی در

سنین بلوغ در مغز شروع میشود و این تغییرات برای چند دهه ادامه پیدا میكنند.

مغز در چند ماه ابتدایی زندگی و پس از آن در چند سال ابتدایی بشدت رشد میكند و

موجی از تولید سلولهای جدید و رشد آنها در مغز دیده میشود. موج دوم افزایش تولید

و رشد سلولها در مغز در دوران بلوغ ( شروع از10 تا 13 سالگی)اتفاق می افتد.

نظریه ای وجود دارد تحت عنوان " از آن استفاده كن و یا آن را از دست خواهی

داد".

سلولهای مغزی با یكدیگر دارای ارتباط تنگاتنگ میباشند و ورزش كردن و نواختن

موسیقی ارتباط میان این سلولها را تقویت مینماید. بنابراین وقتی كودكی را میبینید

كه ورزش میكند و یا موسیقی مینوازد بدانید كه در حال تقویت ارتباط میان سلولهای

مغزی خود میباشد و حلا اگر كودكی را دیدید كه روی مبل دراز كشیده و بازی

كامپیوتری بازی میكند و یا تلویزیون می بیند بدانید تنها از سلولهایی از مغز خود

استفاده می كند كه برای زنده ماندن تلاش میكنند.