نوجوانان در سنین 13 تا 18 سالگی برای شناخت صحیح از خود و دنیای اطراف

خود و تصمیم گیری صحیح برای آینده نیازمند تشویق و همفكری میباشد.

ما همگی علاقمندیم فرزندانی را پرورش دهیم كه بالغینی كارآمد. مستقل. فعال و شاد

باشند. بهمین منظورآنها نیازمند اطلاعات صحیح برای بررسی و پردازش و نهایتا

تصمیم گیری میباشند. باید واقعیتها را شناخت و از بررسی اطلاعات غلط و یا آمال و آرزوهای دست نیافتنی پرهیز نمود. همه میدانیم كه هر خانه مستحكمی نیازمند

پی ریزی و پایه قوی میباشد تا بتواند پابرجا بماند. تحصیلات در كلاسهای درس و

در تمامی مراحل زندگی در حكم همین پایه پایه محكم برای خانه است.