در هنگام اوریگامی در بدن چه اتفاقاتی می افتد؟

جسمی: دستها فعال میشوند و پیام را به هر دو نیمكره مغز می فرستند و هر دو

نیمكره را فعال مینمایند. مراكز لامسه. حركتی و بینایی در مغز بشدت فعال میشوند.

روحی: فرد احساس لذت كرده و نسبت به كار خود احساس غرور و رضایت میكند.

فكری: حافظه. تفكر غیر كلامی. تمركز.تجسم سه بعدی و تخیل بشدت فعالیت

مینمایند.

چه سنی برای اوریگامی مناسب است؟

اوریگامی برای هر سنی مناسب است. از كودكانی كه آموختن را شروع نموده اند تا

بزرگسالانی كه هیچگاه دست از آموختن و پرورش خود برنمی دارند میتوانند از

اوریگامی بهره بگیرند.

اوریگامی برای چه كسانی است؟

اوریگامی برای تمامی كسانی كه میتواند هیجان زده شوند/ برای كسانی كه تلاش را

دوست دارند/ برای كسانی كه دوست دارند همواره بیاموزند/ برای كسانی كه به

زیبایی عشق میورزند و برای تمامی كسانی كه دوست دارند با دستهای خود چیزی

را خلق نمایند لذتبخش است.

كاربرد اوریگامی چیست؟

از این هنر در بخشهای آموزشی. پرورشی و درمانی استفاده مینمایند.

چه كسانی میتوانند از اوریگامی برای رسیدن به اهداف بالا استفاده نمایند؟

معلمین. روانشناسان. پزشكان و والدین میتوانند ازآن استفاده نمایند.