اوریگامی یا هنر كاغذ و تا یك هنر قدیمی ژاپنی است.

هدف از این هنر تهیه اشكال مختلف تنها با تا كردن كاغذ و بدون استفاده از چسب یا

قیچی بوده است. البته امروزه در نقاط مختلف جهان افراد بسیاری به فراگیری و یا

آموزش این هنر می پردازند و برای راحتی كار در ایجاد اشكال از قیچی و چسب

نیز استفاده می نمایند.

من نیز همانند بسیاری از شما به این هنر علاقمند شدم و در مدتی نچندان طولانی آن

را فرگرفته و آموزش دادم. كمی پس از آشنایی با این هنر تصمیم گرفتم فوائد آن را

مورد مطالعه قرار دهم چرا كه مطمئن بودم فراگیری آن نمی تواند بدون فایده باشد و

قطعا مطالعات زیادی بر روی آن صورت گرفته است. در این بخش تعدادی از

مزایای این هنر سنتی و جذاب ژاپن را برایتان مینویسم تا بیش از پیش از آن لذت

ببرید.

1-  مهارت عضلات ظریف هر دو دست را تقویت می كند.

2-  توانایی تفكر منطقی را افزایش میدهد.

3- خلاقیت را تقویت مینماید.

4- فعالیت هر دو نیمكره مغز افزایش میابد.

5- قدرت تخیل را تقویت مینماید.

6- قدرت تمركز و توجه را تقویت مینماید.

7- حافظه را تقویت میماید.

8- قدرت تسلط  بر خود و حفظ  آرامش را افزایش می دهد.

9- احساس لذت. غرور و رضایت از تكمیل یك فعالیت را به فرد میبخشد.