1- كودك شما در این سنین باید بیاموزد كه در رستوران به آرامی كنار شما بنشیند و

بهنگام صرف غذا و یا صحبت كردن دیگران خود را سرگرم نماید.

2- كودك شما باید بیاموزد كه در مكانهای عمومی به اطراف یا بسمت شما ندود و به

آرامی راه برود.

3- كودك باید بیاموزد كه در مكانهای سرپوشیده  با صدای بلند صحبت نكند و فریاد

نكشد.

4- به او دست دادن و نگاه كردن به افراد برای سلام كردن را بیاموزید.

5- آداب صحیح غذاخوردن را به آنها بیاموزید. آموختن این آداب كاملا اكتسابی

است و رفتارهای بزرگترها روی آن تاثیر بسزایی دارد.