خود را بجای فرزندتان قرار دهید و با او همدلی كنید.

بیاد داشته باشید كه كمی آزادی خوب است.

اگر فرزندتان مایل است موهای خود را صورتی كند و یا ناخنهایش را

برنگ سیاه درآورد بد نیست كه اقدامات بی خطر را بپذیرید و بجای آن

تمركز خود را بر روی سیگار و مواد مخدر بگذارید.

انتظارات خود از كودك رادر سطحی كه صلاح میدانید حفظ كنید.

كودكان دوست دارند والدینشان محكم باشند. آنها اگر ببینند والدینشان انتظاراتشان  

را با آنها ( كودك) تنظیم مینمایند ناراحت خواهندذ بود. آنها نیاز دارند كه ثبات و

جدیت را از والدینشان ببینند.

انتظارات منطقی والدین مثل: نمرات خوب در مدرسه.رفتار اجتماعی قابل قبول.

رعایت قوانین خانه.

ادامه دارد