وظیفه ما بعنوان والدین فرزندانی در سن بلوغ چیست؟

1- مطالعه كنید. درباره دوران بلوغ و سنین 8 تا 18 سالگی مطالعه كنید.

به گذشته و دوران بلوغ خود فكر كنید. مشكلات خود با جوشهای صورتتان

را بیاد آورید. خود را برای اختلافات بیشتر با فرزندتان آماده نمایید.

هرچه بیشتر بدانید بهتر میتوانید خود را برای این دوران مهیا نمایید.

2- درباره دوران بلوغ و علائم ظاهری آن با فرزندتان صحبت كنید.

اگر علائم ظاهر شوند و او را ناراحت نمایند بدین معناست كه شما در

اعلام آنها تاخیر داشته اید.

با او صحبت كنید و بپرسید:

1- آیا در بدن خود تغییراتی را احساس میكند؟

2- آیا احساس ناشناخته یا غریبی را تجربه كرده است؟

3- آیا گهگاه ناراحت میشود كه دلیل آن را نداند؟

در همین راستا معاینات فیزیكی توسط پزشك متخصص بسیار

 كمك كننده است. پزشك با معاینات خود میتواند شما را نسبت به وقایع

1 تا 2 سال آینده آگاه نماید.

توجه داشته باشیدكه:

تاخیر شما درآگاهی از این دوران و بدنبال آن تاخیر در صحبت با كودك

سبب درك نادرست. ناراحتی و استرس و ترس او از تغییرات فیزیكی

و احساسی خود میشود. درصورتیكه هر چه زودتر خط ارتباطی خود را

با كودك برقرار نمایید شانس بیشتری برای بازماندن این ارتباط  در دوران 10 تا 18 سالگی دارید.

كتابهایی كه برای كودكان در سن بلوغ نوشته شده است را در اختیارش بگذارید.

از خاطرات خود در این دوران برایش بگویید.

برای او هیچ چیزی بهتر از این نیست كه بداند پدر و مادرش در این سنین چگونه

بوده اند و چگونه این مسیر را طی كرده اند.