بسیاری از ما فكر میكنیم كه دوران بلوغ محدود به پیدایش علائم جنسی بزرگسالی

مثل رشد سینه ها. رشد موهای بدن و دوران عادت ماهیانه است اما این علائم در

واقع علائم كاملا آشكاردوران بلوغ هستند كه در سنین 8 تا 16 سال ظاهر میشوند.

اما علائم دیگری در داخل بدن وجود دارد كه دیده نمی شوند ولی اهمیت بسیار

زیادی دارند. بسیاری از كودكان در این سنین تغییرات رفتاری شدیدی را نشان می دهند. آنها سعی میكنند كه از پدر و مادر خود فاصله بگیرند و مستقل تر شوند.

آنها نسبت به خود و ظاهر خود توجه بیشترب را نشان میدهند. نسبت به دوستان

و افراد دیگر توجه یشتری پیدا می كنند و سعی می كنند خود را با دوستانشان

متناسب نمایند. كودكان در این سنین سعی می كنند هویتهای متفاوتی را امتحان

نمایند. آنها متوجه تفاوتهای خود و دیگران می شوند و در نتیجه دوره هایی از

استرس را تحمل مینمایند كه سبب ایجاد اختلاف آنها و والدینشان میشود.

یك از خصوصیات بارز این سنین مخالفت مداوم با پدرو مادر است.

آنها سعی می كنند همیشه نظراتی مخالف با والدینشان بدهند كه همه در راستای

كسب استقلال است. 

و اینجاست كه والدین باید از خود بپرسند:

1- چقدر به فرزندم اجازه دهم كه شخصیتی مستقل داشته باشد؟

2-آیا من یك ولی كنترل كننده هستم؟

3- آیا به فرزندم گوش فرا میدهم؟

4- آیا به او اجازه میدهم نظرات خود را بیان كند؟

5- آیا به او اجازه میدهم نظرات و تصمیمات خود را كه با نظرات

من متفاوت است تجربه كند؟

ادامه دارد