از همین امروز خود و فرزندتان را برای رعایت این ده اصل كنترل نمایید.

1- كودك می بایست بهنگام صحبت دیگران منتظر شود تا نوبت به او برسد.

2- كودك شما باید بیاموزد كه روی دیگران اسامی مختلفی را حتی برای

شوخی نگذارد.

3- به كودك خود بیاموزید كه وقتی كسی به منزل شما می آید به او خوشامد

بگوید و با بزرگترها دست بدهد.

4- استفاده از كلمات لطفا و متشكرم  را به او بیاموزید.

5- كودك باید بیاموزد كه پس از اتمام بازی وسائل خود را جمع كرده و در

سر جایشان قرار دهد.

6- آموختن رفتار خوب ورزشكاری ضروریست. او باید در پایان بازی

بدون توجه به نتیجه برد و باخت خوشحال باشد. اگر برنده شد بیش از حد

خوشحالی نكند و اگر بازنده شد بیش ازحد ناراحتی نشان ندهد.

7-به كودك خود بیاموزید وقتی كسی از او تعریف میكند تشكر نماید. خجالت

نكشد و سر خود را بالا بگیرد.

8- به هنگام عبور از یك در اجازه دهند بزرگترها ابتدا وارد شوند و خود نیز

پس از عبور از در آن را رها نكنند و اجازه دهند تا نفر بعدی در را نگهدارد و

سپس رها كنند.

9- به كودك خود بیاموزید در هنگام استفاده از آسانسور اجازه دهد ابتدا

كسانی كه خارج میشوند خارج شده و سپس خود وارد شود.

10-به كودك خود بیاموزید به اختلافات میان خانواده ها. ملیتها و نژادها

احترام بگذارد.